مشکلی رخ داده است
اندازه گیری طول, تعداد صحیح
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
ارتفاع آب در تنگ
ارتفاع آب در تنگ
در این بازی، محلی از یک تنگ نشان داده می شود. شما باید مشخص کنید اگر بخواهیم تا آن محل از تنگ را با آب پر کنیم، ارتفاع آب به اندازه ی چند مهره از مهره های داده شده که بر روی هم قرار بگیرند خواهد بود. برای انجام این کار، دانش آموز هم می توانید حدس بزند و هم می تواند با کشیدن مهره ها به کنار تنگ و روی هم گذاشتن آن ها جواب مسئله را پیدا کند. در هر حال کودک با کشیدن یک نوار لغزنده بر روی عددی که از نظر او جواب مسئله است و زدن دگمه ی موجود، جواب خود را اعلام می کند.
این بازی برای تقویت تخمین در اندازه گیری طول و همچنین استفاده از واحدهای غیر استاندارد طراحی شده است.
توضیح: منظور از واحدهای غیر استاندارد، واحدهایی غیر از واحدهای استاندارد و رسمی طول مثل متر، سانتی متر و میلی متر است.
دانش آموز بعد از اولین حدسش هر دفعه می تواند با توجه به حدس های قبلی و جواب مسئله های قبلی به تخمین درست تری از ارتفاع آب دست یابد. همچنین در این بازی از مهره ها به عنوان ابزار و واحد اندازه گیری استفاده شده است.