مشکلی رخ داده است
اعداد و ارقام, ارقام انگلیسی
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
انفجار بمب
انفجار بمب
در این بازی، بمبی با فتیله ی روشن می بینید که در صورتی که آن را خنثی نکنید منفجر می-شود. برای خنثی کردن آن باید 4 بار، رمزهایی که با ارقام فارسی نشان داده می شوند را با استفاده از رقم های انگلیسی وارد کنید.
این بازی به منظور تمرین کردن ایجاد تناظر بین رقم های فارسی و انگلیسی تهیه شده است. کودکان با انجام چند باره ی آن رقم های انگلیسی را به خوبی فرا خواهند گرفت و به راحتی می-توانند از شماره گیر تلفن های ثابت و همراه، آسانسور، صفحه کلید کامپیوتر و دیگر وسایلی که در آن ها رقم های انگلیسی به کار رفته استفاده کنند.
در کتاب درسی پایه ی اول دبستان، فعالیتی با همین هدف در صفحه ی 160 کتاب ذکر شده است.