اعداد و ارقام, حس عدد - تشخیص سریع
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
بادکنک درست را بترکان
بادکنک درست را بترکان
در این بازی تعدادی مهره در سمت راست صفحه ظاهر می شود، سه بادکنک نیز در سمت چپ صفحه نشان داده می شود که در حال بالا رفتن هستند. روی هر بادکنک تعدادی مهره دیده می-شود که تعداد یکی از آن ها با تعداد مهره های سمت راست صفحه برابر است. دانش آموز باید آن بادکنک را کلیک کند.
هدف از انجام این بازی، تقویت تشخیص سریع برای اعداد از 5 تا 9 و تقویت مهارت خواندن اعداد روی کارت های قاب تایی است. قاب تایی یکی دیگر از روش های ایجاد حس عدد در دانش آموزان است. این بازی تا حدودی به فعالیت صفحه ی 20 کتاب درسی ریاضی اول دبستان و همچنین فعالیت های لوحه های 9 تا 12 کتاب شبیه است.