مشکلی رخ داده است
هندسه, تقارن
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
تقارن
تقارن
در این بازی 4 ردیف 3 تایی از خانه ها در سمت چپ و به همین تعداد خانه در سمت راست موجودند. تعدادی از خانه های سمت چپ رنگ شده اند. بین این دو دسته، خطی کشیده شده که باید محور تقارن (خط تقارن) شکل ما باشد. دانش آموز باید خانه هایی از سمت راست را رنگ کند تا شکل نسبت به خط وسط متقارن باشد.
هدف از انجام این بازی تمرین مفاهیم تقارن و خط تقارن است. تقارن یکی از مفاهیم هندسی است که کاربرد زیادی در زندگی دارد. علاوه بر آن از تقارن در مباحثی همچون شمارش و انجام عمل ضرب نیز استفاده می شود.
در کتاب درسی، فعالیت های بسیار زیادی برای تمرین مفهوم تقارن وجود دارد که نشان دهنده ی اهمیت این حوزه از هندسه است.