اعداد و ارقام, حس عدد - قاب ده تایی
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
حاضر و غایب
حاضر و غایب
در این بازی دانش آموز باید بررسی کند آیا تعداد موش خرماهای حاضر یا غایب درست نشان داده شده است یا نه. اگر در سمت چپ صفحه، موش خرما دیده می شود باید تعداد حاضرها و اگر جای خالی می بینید باید تعداد غایب ها را با عدد داده شده بررسی کنید.
کودک با انجام این بازی به دو شیوه، حس عدد را تمرین می کند:
  • استفاده از قاب های 10 تایی
  • استفاده از مفهوم جزء-جزء-کل در ارتباط بین تعداد حاضرها، تعداد غایب ها و عدد 10. با تمرین این مهارت، دانش آموز برای یادگیری عمل جمع و تفریق هم آمادگی زیادی کسب می کند.
استفاده از قاب های 10 تایی و همچنین مفهوم جزء-جزء-کل برای ایجاد و حس عدد در دانش-آموزان بسیار مفید هستند. از مفهوم جزء-جزء-کل در فعالیت های صفحه های 87 و 90 کتاب ریاضی اول دبستان استفاده شده است. در کتاب درسی به طور مستقیم از قاب های 10 تایی استفاده نشده است.