مشکلی رخ داده است
خواندن ساعت
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
ساعت ورود قطار
ساعت ورود قطار
در این بازی، دانش آموز دو تابلو می بیند که زمان ورود قطارهای آبی و قرمز را نشان می دهند. یک ساعت در ایستگاه موجود است که زمان فعلی را نشان می دهد. کودک باید مشخص کند اکنون کدام قطار به ایستگاه می رسد.
هدف از اجرای بازی آن است که دانش آموزان خواندن ساعت های کامل را تمرین کنند. مهارت خواندن ساعت از مهارت های ضروری زندگی است که بخشی از استانداردهای محتوایی در حوزه ی اندازه گیری زمان محسوب می گردد.