الگوها
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
شکل بعدی را بگو
شکل بعدی را بگو
یک دستگاه با نظم و الگوی مشخصی مشغول تولید وسایل مختلف است. 5 تا از این وسایل از آن خارج می شود و کودک باید شکل بعدی را با توجه به الگوی دستگاه حدس بزند.
کودک با انجام دادن این بازی، الگوهای تصویری را تمرین می کند. این الگوها در بازی به یکی از صورت های زیر هستند:
  • شکل اول، شکل دوم
  • شکل اول، شکل اول، شکل دوم
  • شکل اول، شکل دوم، شکل دوم