اعداد و ارقام, شمارش به جلو - 1 تا 5
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
شکل ها و ستاره ها
شکل ها و ستاره ها
در این بازی کودک باید در صورتی که تعداد شکل های سمت راست با ستاره های سمت چپ برابر است، دگمه ی سبز و در صورتی که برابر نیستند دگمه ی قرمز را بزند. با انجام این بازی، مهارت تشخیص سریع تعداد اشیاء و مهارت تناظر یک به یک که از مهارت های اساسی و پیش نیاز برای ایجاد حس عدد و شمارش هستند تمرین می شود.
با توجه به این که این بازی اولین بازی دانش آموز است، دامنه ی اعداد تمرین شده در این بازی، اعداد از 1 تا 5 انتخاب شده است تا او به شمارش اعداد 1 تا 5، تشخیص سریع اشیائی با تعداد 1 تا 5 تا و ایجاد تناظر بین اشیائی با این تعداد مسلط گردد. این بازی تا حدودی به فعالیت صفحه ی 6 کتاب درسی ریاضی اول دبستان شبیه است.