جمع و تفریق, افزایشی / کاهشی, جزء-جزء-کل
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
چند قورباغه در آب پریدند
چند قورباغه در آب پریدند
تعدادی قورباغه بر روی برگ هایی که بر آب شناورند قرار دارند. دانش آموز آن ها را می بیند و می-تواند بشمارد. با زدن دگمه ای، کلاغ قار قار می کند و تعدادی از قورباغه ها به دورن آب می پرند. دانش آموز باید با زدن روی یکی از دگمه هایی که بر آن ها عدد نوشته شده تعداد این قورباغه هایی که در آب پریده اند را مشخص کند.
دانش آموزان با انجام این بازی، حس عدد را به شیوه ی جزء-جزء-کل به دو طریق تمرین می کنند.
اولاً: تعداد اولیه ی قورباغه ها، کل است که از دو جزء تشکیل شده است: تعدادی قورباغه روی برگ بزرگ و تعدادی دیگر بر روی برگ کوچک قرار دارند.
ثانیاً: تعداد اولیه ی قورباغه ها، کل است که از دو جزء تشکیل شده است: تعدادی قورباغه که هنوز روی برگ ها ایستاده اند و تعدادی از قورباغه ها که به داخل آب پریده اند.
همچنین دانش آموزان با تمرین این حس و مهارت، عمل های جمع و تفریق از نوع جزء-جزء-کل را تمرین می کنند.. در کتاب درسی نیز نمونه هایی از این نوع عمل جمع و تفریق آمده است. به عنوان مثال، مسئله ی جوجه ها از صفحه ی 133 کتاب درسی، یک مسئله ی تفریق از این دسته است.