مشکلی رخ داده است
اعداد و ارقام, شمارش به جلو - از ادامه ی تعداد قبلی
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
چند مهره
چند مهره
در این بازی، ابتدا برای مدت کوتاهی تعدادی مهره در دست یک نفر دیده می شود. سپس دست بسته می شود و تعدادی مهره بر روی یک صفحه ظاهر می گردد. کودک باید تعداد همه ی مهره ها بر روی هم را از بین دو گزینه ی داده شده انتخاب کند.
کودک با دیدن مهره های درون دست می تواند با استفاده از تشخیص سریع یا شمارش، تعداد آن ها را تعیین نماید که در هر صورت به تقویت حس عدد او می انجامد.
برای پیدا کردن تعداد همه ی مهره ها کودک می تواند از روش شمارش از ادامه استفاده نماید. به این شیوه او برای انجام عمل جمع آماده می گردد.