مشکلی رخ داده است
اعداد و ارقام, ارزش مکانی و اعداد 21 تا 99
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
کدام عدد
کدام عدد
جدول اعداد از 0 (صفر) تا 99 نشان داده می شود. یک مربع 3 در 3 بر روی این جدول می لغزد و در مکانی تصادفی قرار می گیرد. یکی از خانه های این مربع با علامت سؤال مشخص می شود که دانش آموز باید عددی که در آن مکان قرار می گیرد را مشخص کند.
دانش آموزان با انجام این بازی، ارتباط بین اعداد نزدیک به هم را تمرین می کنند و با این کار حس عدد در آن ها تقویت می گردد. کودک با ایجاد ارتباطات افقی و عمودی بین اعداد، ارزش های مکانی یکان و دهگان اعداد را بهتر درک می نماید. مثلاً می آموزد که هر یک گام حرکت افقی در جهت راست باعث افزایش یک واحدی و هر یک گام حرکت افقی در جهت چپ باعث کاهش یک واحدی عدد می گردد و یک گام حرکت عمودی به بالا باعث کاهش 10 واحدی عدد و کاهش یک واحدی در مکان دهگان و یک گام حرکت عمودی به پایین باعث افزایش 10 واحدی عدد و افزایش یک واحدی در مکان دهگان می شود.