مشکلی رخ داده است
جمع و تفریق, جمع و تفریق مقایسه ای
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
کدام کارت
کدام کارت
جمله ای درباره ی اعدادی که بر روی کارت های آبی و قرمز نوشته شده اند نشان داده می شود. این جمله به این صورت است که عدد کارت آبی/قرمز، ... تا از عدد کارت قرمز/آبی بیشتر/کمتر است. عددی یکی از کارت ها دیده می شود. کودک باید عدد روی کارت دیگر را مشخص نماید.
این بازی، نوعی از مسئله های جمع و تفریق که به نام جمع و تفریق های مقایسه ای نامیده می شوند را برای کودک فراهم می کند و او با انجام این بازی، این نوع از عمل های جمع و تفریق را انجام می دهد.