مشکلی رخ داده است
تناظر, طبقه بندی و مقایسه
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
گربه ها و کامواها
گربه ها و کامواها
در این بازی تعدادی گربه و تعدادی کلاف کاموا دیده می شود که دانش آموز باید سعی کند با گرفتن و کشیدن کامواها به سمت گربه ها به هر گربه یک کلاف کاموا بدهد. با توجه به این که تعداد گربه ها و کلاف ها با هم برابر نیست، یا کامواهایی اضافه می آید یا گربه هایی خواهند بود که به آن ها کاموایی نرسیده است. دانش آموز باید مشخص کند تعداد گربه ها بیشتر بوده یا کلاف ها.
این بازی ایجاد تناظر یک به یک را به دانش آموز یاد می دهد. تناظر یک به یک، یکی از مهمترین مهارت هایی است که هر دانش آموز به آن نیاز دارد به عنوان مثال برای شمارش اشیاء و افراد و مقایسه ی دو دسته از اشیاء یا افراد (مثل همین بازی) و درک مفاهیم کمتر و بیشتر به این مهارت نیازمند است. این مهارت برای تشخیص عدد کمتر و عدد بیشتر و درک بهتر عمل تفریق نیز ضروری است.