اعداد و ارقام, شمارش به جلو از ادامه تعداد قبلی
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به ویدیو
شمارش از ادامه ی تعداد قبلی
شمارش از ادامه ی تعداد قبلی
در این ویدئو دانش آموزان یاد می گیرند که برای شمردن اشیائی که در دو دسته قرار دارند و تعداد اشیاء یکی از آن دسته ها را می دانیم نیازی به بازشماری اشیاء آن دسته نیست بلکه کافی است شمارش اشیاء دسته ی دوم را از عدد بعدی شروع کنیم. در آینده، این آگاهی به آن ها کمک می کند بتوانند عمل جمع را بهتر درک کنند.